top of page

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną AL Finance Sp. z o. o. dotyczący Wykonywania Czynności Agencyjnych w imieniu lub na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) AL Finance Sp. z o.o. (zwana dalej AL Finance) ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem).

§ 1. Definicje

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

 1. Agent lub Usługodawca – AL Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Szewczenki 8, 40-855 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646878, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, NIP: 6751565906, REGON: 365855285, o kapitale zakładowym i wpłaconym: 8.750,00 PLN, wykonująca czynności w imieniu zakładów ubezpieczeń, polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, poprzez podjęcie czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017 poz. 2486 z późn. zm) oraz niniejszym Regulaminie. Agent jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11232707/A na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych wymienionych:

  1. Na stronie internetowej w zakładce ‘Zaufani Partnerzy’ https://www.alubezpieczenia.pl/zaufani-partnerzy

  2. W dokumencie ‘Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym’ dostępnym na stronie https://www.alubezpieczenia.pl/informacja-agent

  3. Po wypełnieniu formularzu do sprawdzenia Agenta w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych dostępnego pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/agent

 2. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Agenta

 3. Kanały zdalne, Droga elektroniczna – sposób zawarcia umowy ubezpieczenia odbywający się poprzez:

  1. Rozmowę telefoniczną z Pracownikiem Call Center

  2. Pocztę elektroniczną na wskazany podczas rozmowy telefonicznej adres mailowy.

  3. Formularz na stronie www.alubezpieczenia.pl

 4. Klient – osoba korzystająca z usługi drogą elektroniczną.

 5. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. OFWCA – Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne, pracownik lub współpracownik Agenta uprawniony do wykonywania w jego imieniu czynności agencyjnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń. Formularz do sprawdzenia pracowników Agenta (osób wykonujących czynności agencyjne) w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych jest dostępny pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.

 7. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane w umowach ubezpieczenia zawieranych drogą elektroniczną, mające zastosowanie do ubezpieczeń oferowanych przez Agenta;

 8. Pracownik Call Center – Pracownik Agenta będący OFWCA wykorzystujący serwis telefoniczny oraz mailowy do kontaktu z Klientami.

 9. Strona internetowa – strona internetowa www.alubezpieczenia.pl

 10. Towarzystwo Ubezpieczeniowe - podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa.

 11. Ubezpieczający – Klient zawierający Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń za pośrednictwem Agenta.

 12. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana za pośrednictwem Agencji pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym a Ubezpieczającym, zgodnie z postanowieniami OWU oraz Regulaminu;

 13. Wniosek ubezpieczeniowy – wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, złożony przez Klienta  drogą elektroniczną z Pracownikiem Call Center, ustalający warunki Umowy ubezpieczenia oraz stanowiący integralną część Umowy ubezpieczenia.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną przez jest Agent za pomocą kanałów zdalnych.

 2. Regulamin określa:

  1. rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Kanałów zdalnych;

  2. warunki świadczenia usług za pośrednictwem Kanałów zdalnych;

  3. wymagania techniczne niezbędne do wykonania na rzecz Klienta usługi za pośrednictwem Kanałów zdalnych;

  4. zasady kalkulacji składki oraz zawierania umów ubezpieczenia;

  5. ochronę danych osobowych;

  6. odstąpienie od umowy ubezpieczenia;

  7. odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną;

  8. tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Agenta drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie tych ubezpieczeń, które proponowane są za pośrednictwem Kanałów zdalnych.

§ 3 Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Agent świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

  1. udostępnienie informacji o oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ubezpieczeniach;

  2. wykonanie kalkulacji składki dla Klienta;

  3. umożliwienie złożenia Wniosku ubezpieczeniowego;

  4. umożliwienie zawarcia Umowy ubezpieczenia;

  5. udostępnienie informacji o Umowach ubezpieczenia zawartych drogą elektroniczną;

  6. przyjęcie zamówienia Klienta na druki lub dokumenty, przyjmowanie od Klienta ustnych wniosków i dyspozycji związanych z zawartą Umową ubezpieczenia.

§ 4 Wymagania niezbędne do korzystania z usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika stałego dostępu do Internetu, jak również posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 2. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:

  1. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0,

  2. włączona obsługa Cookies i JavaScript,

  3. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768,

  4. w przypadku usług Call Center wymagane jest posiadanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego wykonywanie rozmów telefonicznych z funkcją tonowego wybierania numerów,

  5. dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2,

  6. do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies

  7. posiadanie adresu mailowego z obsługą odbioru wiadomości o wielkości do minimum 20 MB.

§ 5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Agencja świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 2. W przypadku połączeń głosowych Klient ponosi wyłącznie koszt połączenia telefonicznego, określonego przez operatora sieci telekomunikacyjnej.

 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

 4. Regulamin jest dostępny na stronie www.alubezpieczenia.pl/regulamin. Klient może go swobodnie odczytać, wydrukować lub zapisać jego wersję elektroniczną na własnym komputerze lub innym urządzeniu końcowym. Rozpoczęcie rozmowy z Pracownikiem Call Center jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz zawarciem z Agentem umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną przez telefon, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zawierana także w przypadku, kiedy Klient zgłosił do Agencji wniosek o przekazanie informacji lub dokumentów na wskazany adres poczty elektronicznej. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail.

 6. Klient może w każdej chwili zakończyć połączenie telefoniczne za pośrednictwem Kanałów zdalnych. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez telefon za pośrednictwem Kanałów zdalnych rozwiązuje się z chwilą zakończenia przez Klienta korzystania z połączenia telefonicznego z Pracownikiem Call Center – bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

 7. Świadczenie usług drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

 8. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania podczas rozmowy z Pracownikiem Call Center działań o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub mogących wprowadzać w błąd.

 9. Agent nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji Pracownikowi Call Center, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

Agent nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z usług drogą elektroniczną i strony internetowej w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

§ 6 Kalkulacja składki oraz zawarcie Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną

 1. Klient przekazuje dane niezbędne do kalkulacji poprzez formularz na stronie internetowej, podczas rozmowy telefonicznej lub drogą mailową.

 2. Klient ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podając dane osób trzecich Klient oświadcza, że poinformował te osoby o tym fakcie i osoby te wyraziły zgodę na podanie ich danych, chyba że wiedza i zgoda taka nie jest wymagana przepisami prawa.

 3. Informacja o Agencie oraz Pełnomocnictwa do czynności dystrybucyjnych znajdują się na stronie internetowej www.alubezpieczenia.pl/dokumentacja 

 4. Kalkulacja składki nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Kwota wyliczonej składki może ulec zmianie, stosownie do zmian OWU, taryfy składek Towarzystwa Ubezpieczeń, z którym zawierana jest umowa ubezpieczenia lub zmiany danych wprowadzanych przez Klienta od momentu zapisania kalkulacji do dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia.

 5. Po dokonaniu Kalkulacji składki może zostać złożony Wniosek ubezpieczeniowy. Informacja o przejściu z etapu kalkulacji do złożenia wniosku jest przekazywana Klientowi przez Pracownika Call Center.

 6. Dane niezbędne do złożenia wniosku oraz zawarcia Umowy ubezpieczenia podawane są przez Klienta Pracownikowi Call Center.

 7. Jeżeli Ubezpieczający podał do wiadomości Agenta nieprawdziwe dane, mające wpływ na wysokość składki, zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się Towarzystwu Ubezpieczeń, gdyby podano dane prawdziwe a składką przyjętą w Umowie ubezpieczenia.

 8. Zawarcie umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną następuje po łącznym spełnieniu warunków:

  1. przeprowadzeniu badania potrzeb Klienta;

  2. dokonaniu Kalkulacji składki;

  3. dostarczeniu Klientowi przed zawarciem Umowy ubezpieczenia:

   1. Informacji o administratorze danych AL Finance Sp. z o. o.;

   2. Informacji o administratorze danych Towarzystw Ubezpieczeniowych, w których doszło do kalkulacji składki;

   3. OWU i dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym Towarzystw Ubezpieczeniowych, których dotyczy przedstawiona propozycja ubezpieczenia.

  4. Akceptacji przez Klienta OWU oraz warunków ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń, z którym zawierana jest umowa ubezpieczenia,

  5. Zapoznaniu się z Informacją Administratora danych osobowych Towarzystwa Ubezpieczeń, dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz dokumentem „Informacja o Agencie AL Finance”,

  6. złożeniu wniosku i przyjęcia go przez Agenta;

  7. opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

 9. Wysokość składki oraz warunki ubezpieczenia określają OWU i Umowa ubezpieczenia.

 10. Kwota i termin płatności składki ubezpieczeniowej jest określony w Umowie ubezpieczenia lub przez Zakład Ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia zawierana przez telefon może być zawarta na własny rachunek Ubezpieczającego  (tzn. Ubezpieczający jest jednocześnie Ubezpieczonym) albo na rzecz osób trzecich będących Ubezpieczonymi.

 11. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, Ubezpieczającemu wysyłane są zaszyfrowany hasłem plik zawierający polisę razem z Informacją Administratora danych osobowych, OWU, dokumentem zawierający informacje o produkcie na wskazany podczas rozmowy telefonicznej adres e-mail.

 12. Dokumentacja jest dostępna również pod adresem www.alubezpieczenia.pl/dokumentacja

§ 7 Zmiana (aktualizacja) danych

 1. Ubezpieczający, który zawarł Umowę ubezpieczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem Agenta, zobowiązany jest zgłosić zmiany na polisie oraz zmiany danych osobowych (dotyczy Klienta Indywidualnego, Klienta prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą, spółek osobowych) przesyłając w tym zakresie informację o zmianie danych na adres e-mail: kontakt@alubezpieczenia.pl  lub w formie papierowej na adres: AL Finance Sp. z .o.o., ul. Tarasa Szewczenki 8, 40-855 Katowice.

 2. Informacje dotyczące sposobu dokonywania zmian w Umowie ubezpieczenia udzielane są telefonicznie przez Pracowników Call Center Agenta.

§ 8 Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia

 1. Ubezpieczający, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn, składając oświadczenie do odpowiedniego Zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia przekazania mu przez Usługodawcę informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134), jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

 2. Ubezpieczający nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 3 poniżej.

 3. W przypadku rozpoczętego za zgodą Ubezpieczającego, będącego Konsumentem, świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, Usługodawca lub Zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

 4. W niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczenia OC.

 5. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami §10 Regulaminu.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta uzyskiwanych przez Agencję przy świadczeniu usług elektronicznych przez telefon, o których mowa w § 1 ust.2 są Towarzystwa Ubezpieczeniowe wymienione w dokumencie „Informacja o Agencie AL Finance”, zamieszczonym na stronie alubezpieczenia.pl/dokumentacja.

 2. Towarzystwa Ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 powierzają Towarzystwa ubezpieczeniowe powierzyły przetwarzanie danych osobowych AL Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Trasa Szewczenki 8, 40-855 Katowice, wpisanej 855do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646878, o kapitale zakładowym 8 750 zł wpłaconym w całości.

 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej z danym Towarzystwem Ubezpieczeń przez Klienta umowy ubezpieczenia.

 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1000).

 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 6. Podanie danych osobowych wskazanych w § 5 ust. 8 Regulaminu, jest niezbędne do świadczenia usług wymienionych w § 2 pkt 3-6 Regulaminu, ze względu na ich rodzaj.

 7. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych, o których mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu, Agencja odmówi świadczenia usług, o których mowa w § 2 pkt 3-6 Regulaminu.

 8. Przesyłanie danych osobowych w systemie teleinformatycznym oraz proces autoryzacji odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL lub protokołu https://.

 9. Oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych, komunikaty promocyjne i informacyjne Towarzystw Ubezpieczeniowych Towarzystw Ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 mogą być przesyłane droga elektroniczną przez Agencję tym Klientom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji,
  w szczególności udostępnili identyfikujący ich adres elektroniczny oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 10. Klient może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 11. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 10, powinno zostać złożone na piśmie i przesłane odpowiednio na adres:

  1. mailowo – na skrzynkę wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych: iod@alfinance.pl;

  2. listownie – na adres AL Finance Sp. z o.o., ul. T. Szewczenki 8, 40-855 Katowice.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji tj. skierowania wystąpienia do Towarzystwa Ubezpieczeń, z którym Klient zawarł umowę ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych, w których zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Agenta danego Towarzystwa Ubezpieczeń.

 2. Zasady wnoszenia reklamacji na usługi świadczone przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe opisane są w OWU otrzymanym z potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia.

 3. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń do usług świadczonych przez Agenta, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamację, skargę lub zażalenie można złożyć odpowiednio:

  1. mailowo – na skrzynkę reklamacje@alubezpieczenia.pl,

  2. listownie – na adres AL Finance Sp. z o.o., ul. T. Szewczenki 8, 40-855 Katowice.

 4. Złożona reklamacja powinna zawierać:

  1. dane osoby składającej (imię, nazwisko, dane firmy, NIP, REGON, adres),

  2. dane z umowy ubezpieczenia (numer, data, zawarcia),

  3. opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy (wskazanie czasu, miejsca zajścia, uczestników, opis sytuacji),

  4. wskazanie oczekiwań, bądź zastrzeżeń do usług świadczonych przez ALF,

  5. podpis wraz datą i miejscem o ile reklamacja została złożona pisemnie,

  6. adres korespondencyjny i e-mail.

 5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Agenta reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą trwałego nośnika. W przypadku złożenia przez Klienta wniosku o doręczenie odpowiedzi na reklamację drogą mailową – odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną.

 6. W szczególnych skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Agent przekaże Klientowi pisemną informację z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określeniem przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie przekraczającego 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Agenta.

§ 11 Odstąpienie od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia. W tym celu Klient powinien poinformować Agenta o odstąpieniu od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Klient może odstąpić od umowy:

  1. mailowo – na kontakt@alubezpieczenia.pl

  2. listownie – na adres AL Finance Sp. z o.o., ul. T. Szewczenki 8, 40-855 Katowice.

 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest dostępny pod adresem www.alubezpieczenia.pl/odstapienie

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie skutkuje odstąpieniem od Umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia dokonuje się na podstawie § 10 Regulaminu.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany zakresu oferowanych usług, z zastrzeżeniem, że Agencja nie może modyfikować dokumentów, które zostały doręczone zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 2. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie będzie dokonywane poprzez jego umieszczenie na stronie  www.alubezpieczenia.pl

 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie ma prawo polskie.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2023 roku.

Dokumenty do pobrania
10.png

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną AL Finance Sp. z o. o.

bottom of page