top of page

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną AL Finance Sp. z o. o. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) AL Finance Sp. z o.o. (zwana dalej: „AL Finance”) ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”).

§ 1. Definicje

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

 1. Administrator Danych Osobowych – AL Finance jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników strony internetowej. Dane osobowe Użytkowników Strony internetowej pozyskiwane są w związku z korzystaniem z niej.

 2. Agent lub Usługodawca – AL Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Węglowa 9, 40-106 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 646878, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, NIP: 6751565906, REGON: 365855285, o kapitale zakładowym: 8.750,00 zł, nr telefonu: 32 745 64 56, wykonująca czynności w imieniu więcej niż jednego Zakładu Ubezpieczeń, polegające na doprowadzeniu do zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, poprzez podjęcie czynności przygotowawczych do zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w UDU oraz niniejszym Regulaminie. Agent jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11232707/A na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych wymienionych:

  1. na stronie internetowej w zakładce pn. „Zaufani Partnerzy” dostępnej tutaj,

  2. w dokumencie pn. „Informacja o Dystrybutorze ubezpieczeń” dostępnym tutaj,

  3. po wypełnieniu formularzu sprawdzenia Agenta w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych dostępnym tutaj.

 3. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Agenta pod numerem telefonu: 32 745 64 56.

 4. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników lub współpracowników AL Finance w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń, polegające na doprowadzeniu do zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego Ubezpieczycielem, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu Umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w UDU.

 5. Kanały zdalne, Droga elektroniczna – sposób zawarcia Umowy ubezpieczenia lub zainicjowania kontaktu w sprawie umowy ubezpieczenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość, odbywający się poprzez:

  1. rozmowę telefoniczną z Pracownikiem Call Center,

  2. pocztę elektroniczną na wskazany podczas rozmowy telefonicznej adres mailowy Klienta,

  3. pocztę elektroniczną na jeden z adresów mailowych Agenta dostępnych tutaj.

 6. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.).

 7.  Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. OFWCA – Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne – pracownik lub współpracownik Agenta uprawniony do wykonywania w jego imieniu Czynności agencyjnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń. Formularz umożliwiający sprawdzenie OFWCA Agenta w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych jest dostępny tutaj.

 9. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia określające warunki zawarcia i obowiązywania Umów ubezpieczenia, mające zastosowanie do ubezpieczeń oferowanych przez Agenta.

 10. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia.

 11. Pracownik Call Center – Pracownik Agenta, posiadający status OFWCA, wykorzystujący Serwis telefoniczny oraz mailowy do kontaktu z Klientami.

 12. Strona internetowa lub Serwis – strona internetowa Agenta dostępna pod adresem: https://www.alubezpieczenia.pl/, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z informacji opracowanych przez Usługodawcę oraz zainicjowanie kontaktu w sprawie zawarcia Umowy ubezpieczenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 13. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Ubezpieczyciel lub Zakład Ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa działa Agent.

 14. Ubezpieczający – Klient zawierający Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń za pośrednictwem Agenta.

 15. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana Umowa ubezpieczenia.

 16. UDU – ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1111 z późn. zm.).

 17. Umowa ubezpieczenia – umowa zawierana za pośrednictwem Agenta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym a Ubezpieczającym, zgodnie z postanowieniami OWU oraz Regulaminu.

 18. Uposażony – osoba uprawniona do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego.

 19. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2003 r., poz. 1152 z późn. zm.).

 20. Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).

 21. Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług udostępnianych w Serwisie lub przez Call Center.

 22. Wniosek ubezpieczeniowy – wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, złożony przez Klienta Drogą elektroniczną z pomocą Pracownika Call Center, ustalający warunki Umowy ubezpieczenia oraz stanowiący integralną część Umowy ubezpieczenia.

§ 2. Postanowienia ogólne

Podmiotem świadczącym usługi Drogą elektroniczną jest Agent za pomocą Kanałów zdalnych.

 

 1. Regulamin określa:

  1. rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Kanałów zdalnych;

  2. warunki świadczenia usług za pośrednictwem Kanałów zdalnych;

  3. wymagania techniczne niezbędne do wykonania na rzecz Klienta usługi za pośrednictwem Kanałów zdalnych;

  4. zasady kalkulacji składki oraz zawierania Umów ubezpieczenia;

  5. sposób ochrony danych osobowych;

  6. sposób odstąpienia od Umowy ubezpieczenia;

  7. sposób odstąpienia od umowy świadczenia usług Drogą elektroniczną;

  8. tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Regulamin ma zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Agenta Drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie tych ubezpieczeń, które proponowane są za pośrednictwem Kanałów zdalnych.

 3. Regulamin został sporządzony i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Każdy Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią uprzednio przesłanego przez Agenta Regulaminu przy akceptacji Umowy ubezpieczenia. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o świadczenie usług Drogą elektroniczną bez konieczności zawarcia odrębnej umowy. Treść Regulaminu zostaje przesłana Klientowi nieodpłatnie przy pierwszej korespondencji za pośrednictwem Kanałów zdalnych. Regulamin zostaje przesłany Klientowi w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Klienta w celach związanych ze świadczonymi przez Agenta usługami. Ponadto treść Regulaminu udostępniona jest przez Agenta pod adresem: https://www.alubezpieczenia.pl/regulamin.

 5. Klient obowiązany jest przestrzegać treści postanowień Regulaminu.

 6. Każdy Użytkownik w celu skorzystania z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w Polityce Prywatności, znajdującej się na Stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: www.alubezpieczenia.pl/polityka-prywatnosci.

 7. Usługodawca w związku z działalnością w charakterze Agenta Ubezpieczeniowego obowiązany jest do stosowania ,,Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych” uchwalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, których treść jest dostępna tutaj.

 8. Zakup produktu ubezpieczeniowego za pośrednictwem Agenta nie wiąże się dla Klienta z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z pośrednictwem AL Finance. Wynagrodzenie w formie prowizji jest uwzględnione w składce ubezpieczeniowej, zgodnie z treścią Informacji o Dystrybutorze ubezpieczeń dostępnej tutaj.

§ 3 Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

Agent świadczy Drogą elektroniczną następujące usługi:

 1. udostępnienie informacji o oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ubezpieczeniach;

 2. wykonanie kalkulacji składki dla Klienta;

 3. umożliwienie złożenia Wniosku ubezpieczeniowego;

 4. umożliwienie zawarcia Umowy ubezpieczenia;

 5. udostępnienie informacji o Umowach ubezpieczenia zawartych Drogą elektroniczną;

 6. przyjęcie zamówienia Klienta na druki lub dokumenty, przyjęcie od Klienta ustnych wniosków i dyspozycji związanych z zawartą Umową ubezpieczenia.

§ 4 Wymagania niezbędne do korzystania z usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika stałego dostępu do Internetu, jak również posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu wraz z przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 2. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:

  1. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0,
   Chrome w wersji co najmniej 42.0;

  2. włączona obsługa Cookies i JavaScript;

  3. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768;

  4. w przypadku usług Call Center wymagane jest posiadanie urządzenia umożliwiającego wykonywanie rozmów telefonicznych z funkcją tonowego wybierania numerów;

  5. dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza
   o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2;

  6. posiadanie adresu mailowego z obsługą odbioru wiadomości o wielkości do minimum 20 MB.

 3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies.

 4. W działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności napraw, konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak również związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O zaplanowanych przerwach w działaniu Serwisu Usługodawca będzie informował poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie internetowej.

 5. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu, których nieprawidłowe funkcjonowanie nie jest przez Usługodawcę zawinione, zwłaszcza w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, sprzętu mobilnego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

§ 5 Warunki świadczenia usług Drogą elektroniczną

 1. Agent świadczy nieodpłatnie usługi Drogą elektroniczną, zgodnie z treścią Regulaminu.

 2. W przypadku połączeń głosowych Klient ponosi wyłącznie własny koszt połączenia telefonicznego, określonego przez operatora sieci telekomunikacyjnej – Agent nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat w tym zakresie.

 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

 4. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.alubezpieczenia.pl/regulamin. Klient może go swobodnie odczytać, wydrukować lub zapisać jego wersję elektroniczną na własnym komputerze lub innym urządzeniu końcowym. Rozpoczęcie rozmowy z Pracownikiem Call Center jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz zawarciem z Agentem umowy o świadczenie usług Drogą elektroniczną przez telefon, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 5. Umowa o świadczenie usługi Drogą elektroniczną jest zawierana także w przypadku, kiedy Klient zgłosił do Agenta wniosek o przekazanie informacji lub dokumentów na wskazany adres poczty elektronicznej. Umowa o świadczenie usług Drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Klient może w każdej chwili zakończyć połączenie telefoniczne za pośrednictwem Kanałów zdalnych. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Umowa o świadczenie usług Drogą elektroniczną przez telefon za pośrednictwem Kanałów zdalnych rozwiązuje się automatycznie z chwilą zakończenia przez Klienta korzystania z połączenia telefonicznego z Pracownikiem Call Center - bez konieczności składania odrębnych oświadczeń. Jeżeli Klient złożył Wniosek ubezpieczeniowy, a następnie zawarł za pośrednictwem Serwisu Umowę ubezpieczenia - umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach przewidziany w OWU wybranego Zakładu Ubezpieczeń w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych oraz Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w tej ustawie, w tym ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 6. Świadczenie usług Drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.

 7. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania podczas rozmowy z Pracownikiem Call Center działań o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub mogących wprowadzać w błąd. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Usługodawca ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.

 8. Agent nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji Pracownikowi Call Center, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Agent dołoży jednak należytej staranności w celu weryfikacji prawidłowości podanych przez Klienta danych osobowych i przy powzięciu wątpliwości w tym zakresie dokona zgodnych z prawem działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonego naruszenia ochrony danych lub minimalizacji jego skutków.

 9. Agent nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z usług Drogą elektroniczną i Strony internetowej w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

 10. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

§ 6 Kalkulacja składki oraz zawarcie Umowy ubezpieczenia Drogą elektroniczną

 1. Klient przekazuje dane niezbędne do kalkulacji podczas rozmowy telefonicznej lub drogą mailową.

 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podając dane osób trzecich Klient oświadcza, że poinformował te osoby o tym fakcie i osoby te wyraziły zgodę na podanie ich danych, chyba że wiedza i zgoda taka nie jest wymagana przepisami prawa.

 3. Informacje o Agencie wymagane przepisami prawa oraz Pełnomocnictwa do czynności dystrybucyjnych znajdują się na stronie internetowej (tutaj).

 4. Kalkulacja składki nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Kwota wyliczonej składki może ulec zmianie, stosownie do zmian OWU, taryfy składek Towarzystwa Ubezpieczeń, z którym zawierana jest Umowa ubezpieczenia lub zmiany danych wprowadzanych przez Klienta od momentu zapisania kalkulacji do dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia.

 5. Po dokonaniu Kalkulacji składki może zostać złożony Wniosek ubezpieczeniowy. Informacja o przejściu z etapu kalkulacji do złożenia wniosku jest przekazywana Klientowi przez Pracownika Call Center.

 6. Dane niezbędne do złożenia wniosku oraz zawarcia Umowy ubezpieczenia podawane są przez Klienta Pracownikowi Call Center.

 7. Jeżeli Ubezpieczający podał do wiadomości Agenta nieprawdziwe dane, mające wpływ na wysokość składki, może być on zobowiązany do dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się Towarzystwu Ubezpieczeń, gdyby podano dane prawdziwe a składką przyjętą w Umowie ubezpieczenia.

 8. Zawarcie Umowy ubezpieczenia Drogą elektroniczną następuje co do zasady po łącznym spełnieniu warunków:

  1. przeprowadzeniu badania wymagań i potrzeb Klienta;

  2. dokonaniu Kalkulacji składki;

  3. dostarczeniu Klientowi przed zawarciem Umowy ubezpieczenia:

   1. informacji o administratorze danych osobowych, tj. AL Finance,

   2. informacji o administratorze danych osobowych – tj. Towarzystw Ubezpieczeniowych, w których doszło do kalkulacji składki,

   3. OWU i dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym Towarzystw Ubezpieczeniowych, których dotyczy przedstawiona propozycja ubezpieczenia;

  4. akceptacji przez Klienta OWU oraz warunków ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń, z którym zawierana jest Umowa ubezpieczenia;

  5. zapoznaniu się z Informacją Administratora danych (Towarzystwa Ubezpieczeń), dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz dokumentem „Informacja o Dystrybutorze ubezpieczeń”;

  6. złożeniu wniosku, przyjęcia go przez Agenta i zaakceptowaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń;

  7. opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

 9. Wysokość składki oraz warunki ubezpieczenia określają OWU i Umowa ubezpieczenia.

 10. Umowa ubezpieczenia zawierana przez telefon może być zawarta na własny rachunek Ubezpieczającego (tzn. Ubezpieczający jest jednocześnie Ubezpieczonym) albo na rzecz osób trzecich będących Ubezpieczonymi. Ubezpieczający może wskazać również osoby uprawnione do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego (Uposażonych). W przypadku, gdy Ubezpieczający nie jest jednocześnie osobą Ubezpieczoną, jak również w przypadku wskazania przez Ubezpieczającego osób Uposażonych konieczne jest uzyskanie przez niego zgody tych osób na przekazanie danych tych osób Usługodawcy i Zakładowi Ubezpieczeń. Ubezpieczający ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku.

 11. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Drogą elektroniczną, Ubezpieczającemu wysyłane są zaszyfrowane hasłem pliki zawierające m.in.: Polisę razem z Informacją Administratora danych osobowych, OWU, dokumentem zawierającym informacje o produkcie na wskazany podczas rozmowy telefonicznej adres e-mail.

 12. Dokumentacja jest dostępna również pod adresem: https://www.alubezpieczenia.pl/dokumentacja.

§ 7 Zmiana (aktualizacja) danych

 1. Ubezpieczający, który zawarł Umowę ubezpieczenia Drogą elektroniczną za pośrednictwem Agenta, zobowiązany jest zgłosić zmiany w zakresie informacji dotyczących ubezpieczenia oraz zmiany danych osobowych (dotyczy Klienta Indywidualnego, Klienta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, spółek osobowych) przesyłając w tym zakresie informację o zmianie danych na adres e-mail: kontakt@alubezpieczenia.pl lub w formie papierowej na adres: AL Finance Sp. z o.o., ul. Węglowa 9, 40-106 Katowice.

 2. Informacje dotyczące sposobu dokonywania zmian w Umowie ubezpieczenia udzielane są telefonicznie przez Pracowników Call Center Agenta.

Regulamin 8

§ 8 Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia

 1. Ubezpieczający, będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia przekazania mu przez informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

 2. Jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

 3. Ubezpieczający nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 poniżej.

 4. W przypadku rozpoczętego za zgodą Ubezpieczającego, będącego Konsumentem, świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa powyżej - może zostać naliczona składka za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

 5. W niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia oraz Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczenia OC.

 6. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

§ 9 Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca informuje, że prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie lub znaki towarowe należą do Usługodawcy, lub Usługodawca posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta uzyskiwanych przez Agenta przy świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w § 3 Regulaminu, są Towarzystwa Ubezpieczeniowe wymienione w dokumencie pn. „Informacja o Dystrybutorze ubezpieczeń”, zamieszczonym: tutaj  oraz sam Agent.

 2. Towarzystwa Ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, powierzyły przetwarzanie danych osobowych AL Finance.

 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z Umowy ubezpieczenia oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej z danym Towarzystwem Ubezpieczeń przez Klienta Umowy ubezpieczenia.

 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uśude oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).

 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy ubezpieczenia. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług wymienionych w § 3 pkt 1-6 Regulaminu, ze względu na ich rodzaj.

 7. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych, o których mowa w § 5 ust. 10 Regulaminu, Agent odmówi świadczenia usług, o których mowa w § 3 ust. 1-6 Regulaminu.

 8. Przesyłanie danych osobowych w systemie teleinformatycznym oraz proces autoryzacji odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL lub protokołu https://.

 9. Oferty, komunikaty promocyjne i informacyjne mogą być przesyłane Drogą elektroniczną przez Agenta tym Klientom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji, w szczególności udostępnili identyfikujący ich adres elektroniczny oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 10. Klient może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 11. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 10 powyżej, powinno zostać złożone pisemnie i przesłane odpowiednio:

  1.  mailowo – na skrzynkę wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych: iod@alfinance.pl;

  2.  listownie – na adres AL Finance Sp. z o.o., ul. Węglowa 9, 40-106 Katowice.

11. Postępowanie reklamacyjne

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji tj. skierowania wystąpienia do Towarzystwa Ubezpieczeń, z którym Klient zawarł Umowę ubezpieczenia, w których zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych Drogą elektroniczną przez Agenta danego Towarzystwa Ubezpieczeń.

 2. Zasady wnoszenia reklamacji na usługi świadczone przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe opisane są w OWU otrzymanym z potwierdzeniem zawarcia Umowy ubezpieczenia.

 3. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń do usług świadczonych przez Agenta lub oferowanych przez Serwis, Klientowi przysługuje także prawo do złożenia reklamacji. Reklamację, skargę lub zażalenie można złożyć odpowiednio:

  1. mailowo – na skrzynkę reklamacje@aliorleasing.pl;

  2. listownie – na adres AL Finance Sp. z o.o., ul. Węglowa 9, 40-106 Katowice.

 4. Złożona reklamacja powinna zawierać:

  1. dane osoby składającej (imię, nazwisko, dane firmy, NIP, REGON, adres);

  2. dane z Umowy ubezpieczenia (numer, data zawarcia);

  3. opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy (wskazanie czasu, miejsca zajścia, uczestników, opis sytuacji);

  4. wskazanie oczekiwań, bądź zastrzeżeń do usług świadczonych przez AL Finance Sp. z o.o.;

  5. podpis wraz datą i miejscem, o ile reklamacja została złożona pisemnie;

  6. adres korespondencyjny i e-mail.

 5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminach 14 lub 30 od daty otrzymania przez Agenta reklamacji. Termin 30-dniowy ma zastosowanie do reklamacji wniesionych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1809 z późn. zm.). Odpowiedź zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą  innego trwałego nośnika. W przypadku złożenia przez Klienta wniosku o doręczenie odpowiedzi na reklamację drogą mailową – odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną.

 6. W szczególnych skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Agent przekaże Klientowi pisemną informację z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określeniem przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie przekraczającego 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Agenta. W przypadku natomiast, gdy Usługodawca nie rozpatrzy Reklamacji w terminie, uważa się, że Reklamacja została uznana.

§ 12 Odstąpienie od umowy o świadczeniu usług Drogą elektroniczną

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług Drogą elektroniczną w dowolnym momencie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia. W tym celu Klient powinien poinformować Agenta o odstąpieniu od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Klient może odstąpić od umowy:

  1. mailowo – na kontakt@alubezpieczenia.pl;

  2. listownie – na adres AL Finance Sp. z o.o., ul. Węglowa 9, 40-106 Katowice.

 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług Drogą elektroniczną stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług Drogą elektroniczną nie skutkuje odstąpieniem od Umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia dokonuje się na podstawie § 8 Regulaminu.

 5. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług Drogą elektroniczną uważa się za zachowany, gdy Użytkownik wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany zakresu oferowanych usług, z zastrzeżeniem, że Agent nie może modyfikować dokumentów ze skutkiem wstecznym, które zostały doręczone zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 (1) KC, tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zawarte, realizowane lub wykonane umowy.

 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie będzie dokonywane poprzez jego umieszczenie na stronie: http://www.alubezpieczenia.pl.

 5. W relacjach z Użytkownikiem używany jest język polski.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy KC, Uśude, ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 656 z późn. zm.), UDU, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 656 z późn. zm.) oraz innych stosownych aktów prawnych.

 7. Obecne brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia 05.12.2023 roku.

Załącznik 1
Załączniki

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

10.png

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną AL Finance Sp. z o. o.

bottom of page