top of page

Informacja o Dystrybutorze ubezpieczeń

Dane Agenta Ubezpieczeniowego
AL Finance Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Węglowa 9, 40-106 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 646878, NIP: 6751565906, o kapitale zakładowym 8.750,00 zł (dalej: „Agent”) jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11232707/A i wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru
Aktualne dane z rejestru agentów ubezpieczeniowych udostępniane są przez Komisję Nadzoru Finansowego za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, po wypełnieniu formularza elektronicznego. W celu wyszukania danych, należy wypełnić formularz elektroniczny, dokonując wyboru rodzaju podmiotu, którego dane mają być wyszukane. Wyszukanie danych możliwe jest po wpisaniu co najmniej jednej danej identyfikującej pośrednika spośród wskazanych w formularzu elektronicznym. Wpisanie każdej kolejnej danej umożliwia zawężenie wyszukiwania do konkretnego podmiotu. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem www.rpu.knf.gov.pl. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych składa się z rejestru agentów i rejestru brokerów.

Informacja o posiadanych akcjach lub udziałach
Agent nie posiada akcji żadnego zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

Informacja o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Agent wykonuje działalność agencyjną
Agent pośredniczy przy zawieraniu umów oraz ich administrowaniu i wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń Działu II (ubezpieczenia majątkowe) na rzecz niżej wymienionych zakładów ubezpieczeń:

 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

 2. LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 3. Helvetia Global Solutions Ltd

 4. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

 5. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 6. Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce

 7. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 8. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

 9. AXA FRANCE IARD Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

 10. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
   

Agent pośredniczy również przy zawieraniu umów oraz ich administrowaniu i wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń Działu I (ubezpieczenia na życie) na rzecz niżej wymienionych zakładów ubezpieczeń:

 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

Wynagrodzenie Agenta
Agent otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej. Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia (w tym: uzupełniający wynagrodzenie prowizyjne) o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. premia uzależniona od wyników, konkursy, upominki firmowe, spotkania biznesowe, wyjazdy szkoleniowe, udział w programach rozwoju i wsparcia zawodowego).

Ubezpieczenie Agenta
Agent posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Skargi i reklamacje
Agent informuje, iż klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji do Agenta w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, telefonicznie pod numerem telefonu 32 745 64 56, ustnie do protokołu w placówce Agenta, pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Agenta, drogą elektroniczną na adres serwisubezpieczeniowy@aliorleasing.pl lub za pośrednictwem Portalu Klienta. Agent udziela odpowiedzi na reklamację klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, Agent udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 60 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia przez Agenta roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji lub niewykonania przez Agenta czynności wynikającej z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji we wskazanym terminie, klient może zwrócić się do Rzecznika Finansowego o:

 1. rozpatrzenie wniosku w indywidualnej sprawie, wniesionego na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez Agenta  w trybie rozpatrywania reklamacji,

 2. rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta, rozpatrzenie wniosku dotyczącego niewykonania przez Agenta w terminie czynności wynikających z reklamacji 

 3. przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporu między klientem a Agentem, jako podmiotem rynku finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Istnieje również możliwość złożenia przez Pana/Panią skargi na działalność Agenta do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Reklamacje na zakłady ubezpieczeń lub w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową należy składać zgodnie z treścią postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń oraz informacjami znajdującymi się na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń.

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

W przypadku rozpoczętego za zgodą ubezpieczającego, będącego konsumentem, świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa powyżej - może zostać naliczona składka za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Pozostałe informacje
Wszystkie zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe pozostają członkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zaspokaja roszczenia osób poszkodowanych lub uprawnionych z tytułu umów ubezpieczeń obowiązkowych w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń.

Kontakt z Agentem odbywa się w języku polskim. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Agenta z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie.

Dokumenty do pobrania

bottom of page